Regulamin

Spis treści

1. Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

2. Definicje

3. Minimalne wymagania techniczne

4. Treści Użytkownika i moderacja

5. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe dostępne w sklepie

6. Przedsprzedaż Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych

7. Składanie i realizacja zamówień na Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe

8. Ceny Treści cyfrowych, Usług cyfrowych i formy płatności

9. Realizacja zamówienia i dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych

10. Zmiany i aktualizacje Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych

11. Odstąpienie od umowy

12. Reklamacja w wypadku niezgodności z umową

13. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorców zawodowych

14. Zasady świadczenia usługi Newsletter

15. Składanie i realizacja zamówienia na usługę Newsletter

16. Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w ramach Newslettera

17. Procedura reklamacji dotycząca usługi Newsletter

18. Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

19. Dane osobowe i pliki cookies

20. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

21. Opinie znajdujące się na stronie

22. Postanowienia końcowe

23. Formularze do pobrania

1. Postanowienia ogólne i dane kontaktowe

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie e-twórca.pl i na odpowiednich podstronach oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@e-tworca.pl zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej. Środek ten gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełnia wymogi trwałego nośnika oraz umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta z przedsiębiorcą.

4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.

5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.

8. Informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

 • rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
 • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

10. Nakazuje się:

 • Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).

10. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

2. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Usługodawca/Sprzedawca – Kamila Jaworowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Jaworowicz PRZESKŁADNIA, pod adresem ul. Koszykarska 31/52 30-717 Kraków, NIP: 5993213174, REGON 368917035 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale niemających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

5. Przedsiębiorca zawodowy – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu oraz Newslettera.

7. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://e-tworca.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

8. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

9. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, produkty elektroniczne dostępne w Sklepie oraz informacje i materiały dostarczane w ramach świadczenia usługi Newsletter, np. treści e-maili, wskazówki, poradniki, także w formacie pdf i innych.

10. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w tym każda umowa, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

11. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta.

12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

14. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

15. Operator płatności– Autopay S.A. w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

16. Dowód zapłaty – faktura, paragon lub potwierdzenie zakupu wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

17. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

18. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.

19. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://e-tworca.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach i powiązanych stronach lądowania za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zapisu na Newsletter.

20. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usługi Newsletter lub publikująca własne treści w ramach komentarzy na profilach e-twórcy w mediach społecznościowych.

21. Usługa Newsletter lub Newsletter– usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Newslettera, który dokonał skutecznego zapisu na Newsletter i wyraził odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych albo dokonał zakupu usługi Newsletter, polegającej na jednorazowym lub/i cyklicznym dostarczaniu Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych w ramach usługi Newsletter.

22. Zamówienie Newslettera – czynność, oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia nieodpłatnej lub odpłatnej umowy o dostarczenie Usługi Newsletter na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

23. Formularz Newsletter – formularz dostępny w Serwisie lub na odpowiednich jego podstronach albo stronach lądowania, za pomocą którego, Użytkownik może skorzystać z usługi Newsletter i dokonać stosownego zapisu.

24. Płatność danymi – udostępnienie Usługodawcy danych osobowych Użytkownika w zamian za możliwość skorzystania z usługi Newsletter i/lub Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych w jej zakresie za pośrednictwem Serwisu bez konieczności dokonania zapłaty Ceny w jednostkach pieniężnych.

25. Treści Użytkownika – wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu oraz profili e-twórcy w mediach społecznościowych, w szczególności:

 • opinie o Produktach, Serwisie e-twórca, jego twórczyniach lub firmie Przeskładnia,
 • komentarze pod treściami dostępnymi w Serwisie,
 • komentarze i inne treści publikowane w odpowiedzi na posty e-twórcy w mediach społecznościowych.

26. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

27. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.

28. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

29. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

30. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

31. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

32. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

33. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

34. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.

35. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

3. Minimalne wymagania techniczne

1. Klient/Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego oraz Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu, Serwisu, usługi Newsletter oraz innych Klientów i Użytkowników.

2. Do skorzystania ze Sklepu (w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe) oraz usługi Newsletter (w tym do składania Zamówienia na newsletter) potrzebne są:

 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca/Usługodawca zaleca, aby Klient/Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do folderu „spam”, „oferty” lub innego niż „główne”/„odebrane”. Sprzedawca/Usługodawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta/Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).

3. Sprzedawca/Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca/ Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Sklepu oraz usługi Newsletter, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi i ochrony (np. protokół SSL), które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich w tym zakresie.

4. Treści Użytkownika i moderacja

1. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia komentarzy, opinii i reakcji na posty publikowane przez Serwis na profilach e-twórcy w mediach społecznościowych.

2. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie lub na profilach e-twórcy w mediach społecznościowych, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.

3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:

 • są niezgodne z tematyką danego posta lub profilu — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu i jego profili w mediach społecznościowych;
 • powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie w ramach danego posta. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
 • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@e-tworca.pl;
 • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
 • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Serwisu e-twórca, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
 • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
 • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
 • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
 • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 • zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 • obrażają uczucia religijne;
 • mogą wywoływać dyskomfort autorek Serwisu oraz innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku wobec autorek lub innych Użytkowników;
 • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób niż określony w poprzednich punktach.

4. Serwis e-twórca w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. Weryfikacja jest przeprowadzana jest przez autorki Serwisu w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Serwis e-twórca zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.

5. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu lub portali społecznościowych, na których została opublikowana, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z Serwisu lub profilu e-twórcy w mediach społecznościowych.

6. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Serwis e-twórca niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w ust. 24-30 punktu 4 niniejszego Regulaminu.

8. Serwis e-twórca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel e-twórcy.

9. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie lub profilach e-twórcy w mediach społecznościowych, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Serwis e-twórca. Zgłoszenia można dokonać drogą e-mailową, na adres kontakt@e-tworca.pl

10. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 9., musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:

 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Zgłoszenia można dokonać przy pomocy formularza udostępnionego w punkcie 23. niniejszego Regulaminu.

11. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 9, Serwis e-twórca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Serwis może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Serwis e-twórca, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

12. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Serwis e-twórca nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Serwis e-twórca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. W celu weryfikacji Treści Użytkownika Serwis może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.

13. W trakcie dokonywania weryfikacji Serwis e-twórca jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.

14. Po dokonaniu weryfikacji Serwis e-twórca może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Serwis niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

15. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Serwis niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

16. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w ust. 24-30 punktu 4 niniejszego Regulaminu.

17. Serwis e-twórca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel e-twórcy.

18. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Serwis e-twórca może:

 • czasowo dokonać blokady konta Użytkownika na profilach e-twórcy w serwisach społecznościowych lub
 • trwale dokonać blokady konta Użytkownika na profilach e-twórcy w serwisach społecznościowych
 • zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub jego profili w social mediach lub
 • trwale zablokować Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub jego profili w social mediach.

19. Wybór środka, o którym mowa w ust. 18, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Serwis e-twórca w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.

20. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 18, Serwis e-twórca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

21. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu lub profili e-twórcy w mediach społecznościowych może być trwała i bezterminowa.

22. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 18, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w ust. 24-30 punktu 4 niniejszego Regulaminu.

23. Serwis e-twórca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 18, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel e-twórcy.

24. W przypadku, gdy:

 • Serwis nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
 • Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • Serwis zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zablokowanie konta Użytkownika na profilach e-twórcy w social mediach);

– Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.

25. Każda decyzja Serwisu e-twórca związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Serwis otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

 • wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, ograniczenie widoczności Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
 • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Serwisu oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
 • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
 • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
 • jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.

26. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:

 • na adres elektroniczny kontakt@e-tworca.pl;
 • na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby firmy Przeskładnia.

27. Odwołanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
 • dane kontaktowe;
 • szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Serwisu była błędna i powinna zostać zmieniona.

28. Po otrzymaniu odwołania Serwis niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

29. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.

30. Jeżeli przedstawiciel Serwisu e-twórca poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do Serwisu o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

31. Serwis e-twórca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że żaden przedstawiciel Serwisu:

 • nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub
 • podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

5. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe dostępne w sklepie

1. W Sklepie dostępne są następujące Treści cyfrowe i/ lub Usługi cyfrowe:

 • e-booki,
 • e-booki z późniejszymi powiadomieniami o aktualizacjach.

2. Specyfika Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisie w Sklepie. Sprzedawca informuje także o tym, czy konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Klient w przypadku dokonania Zamówienia takich Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej zgadza się na brak tej konkretnej cechy.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość.

4. Sprzedawca może prowadzić sprzedaż Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na platformie szkoleniowej i założeniu Konta Klienta.

5. Dostęp do zakupionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o ewentualnym ograniczeniu terminu dostępności znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie z opisem.

6. Sprzedawca umożliwia także korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Zaliczają się do nich:

 • e-booki,
 • broszury,
 • arkusze kalkulacyjne.

7. Korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu wskazanych danych osobowych.

8. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo.

9. Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie/ stronie z ich opisem albo w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.

10. Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą zostać udostępnione użytkownikowi lub Klientowi także odpłatnie na zasadach opisanych w Regulaminie.

6. Przedsprzedaż Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych

1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

2. Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia przed premierą Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.

3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nowe i cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie.

4. Termin dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych przedsprzedażą wskazany jest każdorazowo w ich opisie.

5. Przedsprzedaż nie może/może być łączona z innymi promocjami.

6. Zakupione podczas przedsprzedaży Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są realizowane w kolejności dokonanych Zamówień.

7. Składanie i realizacja zamówień na Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe

1. Klient może dokonać zakupu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej poprzez ich wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej).

2. Po dokonaniu wyboru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w wyniku czego wybrane Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zostaną dodane do koszyka zakupowego. Następnie Klient zostanie przeniesiony do koszyka z podsumowaniem zamówienia. W koszyku należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada, w polu o nazwie „Masz kod rabatowy?” na stronie Kasy. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.

4.Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

 • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 • adresu e-mail,
 • opcjonalnie adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.

5. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe z obecnie dostępnych w Sklepie.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, jak również co do formy płatności.

7. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

9. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku:

 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

8. Ceny Treści cyfrowych, Usług cyfrowych i formy płatności

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, wycofywania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danej Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych.

4. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji.

5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

6. Jeżeli Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu.

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

9. Klient może wybrać dowolną spośród dostępnych form płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Dostępne formy płatności:

 • tradycyjny przelew bankowy – dane do przelewu można pobrać po przejściu na stronę operatora płatności;
 • szybki przelew elektroniczny;
 • BLIK;
 • portfele elektroniczne Apple Pay i Google Pay;
 • karty płatnicze:
  Visa
  Visa Electron
  Mastercard
  MasterCard Electronic
  Maestro

Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywają się za pośrednictwem banku Klienta.

4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

5. Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku błędnego wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korekta.

9. Realizacja zamówienia i dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych

1. Dostawa Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych opłat drogą elektroniczną w sposób zautomatyzowany. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy w serwisie Autopay. Zazwyczaj trwa to około kilku minut – czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem bankowym ze względu na czas potrzebny do jego przetworzenia i zaksięgowania.

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub jej pobranie, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

4. Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub dostarcza instrukcję dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, a także możliwości systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

5. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

10. Zmiany i aktualizacje Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych

1. W Sklepie dostępne są zarówno Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe dostarczane Klientowi jednorazowo, jak i takie podlegające cyklicznym aktualizacjom. W przypadku zakupu przez Klienta Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych podlegających aktualizacjom, Sprzedawca zobowiązuje się do regularnego udostępniania Klientowi aktualizacji i uzupełnień.

2. Sprzedawca/Usługodawca może także dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:

 • zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
 • zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
 • zmiany stylistyczne niemające charakteru merytorycznego, ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
 • zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 • zapisy tego i kolejnych punktów w niniejszym paragrafie dotyczą także Treści i Usług cyfrowych dostarczanych w ramach Usługi Newsletter.

3. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy.

4. Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

5. Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany.

6. Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.

7. Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.

8. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji urządzeń i oprogramowania, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

 • poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

11. Odstąpienie od umowy

1. Każdy Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Sprzedawca decyduje się rozszerzyć prawo do odstąpienia od umowy domyślnie przysługujące Klientom będącym Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów również na Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-tworca.pl). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczenia usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości – np. nie można odstąpić od umowy zakupu konsultacji już po ich odbyciu.

8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.

9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

 • są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
 • dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
 • zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 • zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

10. W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo je odzyskać od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

12. Reklamacja w wypadku niezgodności z umową

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta.

3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

5. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 • Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową,
 • brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową,
 • brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.

8. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, albo gdy  Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.

10. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

11. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@e-tworca.pl.

12. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.

13. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.

14. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

15. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne).  

16. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).

17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcy zawodowego.

13. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorców zawodowych

1. Sprzedawca dobrowolnie decyduje się rozszerzyć uprawnienia w zakresie prawa odstąpienia od umowy oraz reklamacji z tytułu niezgodności z umową domyślnie przysługujące Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na wszystkich Klientów, także tych będących Przedsiębiorcami zawodowymi (patrz paragraf 10 i 11). W związku z tym Sprzedawca nie zbiera danych na temat celu zakupów dokonywanych przez Przedsiębiorców ani ich powiązania z zawodem wykonywanym w ramach działalności gospodarczej.

2. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

14. Zasady świadczenia usługi Newsletter

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa Newsletter była zgodna z najwyższymi standardami, a tym samym z Zamówieniem złożonym przez Użytkownika. W tym celu dba o jej jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis Usługi Newsletter i Treści cyfrowych dostarczanych w jej ramach oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo samodzielnie chce poprawić ich jakość.

2. Treści cyfrowe przesyłane przez Usługodawcę w ramach Newslettera są aktualne według stanu wiedzy i doświadczenia Usługodawcy na dzień ich sporządzenia. 

3. Newsletter może być dostępny czasowo/okresowo.

4. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania wiadomości elektronicznych w ramach usługi Newsletter w założonej przez siebie regularności. Może także czasowo lub całkowicie zaprzestać wysyłania Newslettera.

15. Składanie i realizacja zamówienia na usługę Newsletter

1. Użytkownik może zamówić Usługę Newsletter poprzez uzupełnienie formularza zapisu na Newsletter dostępnego w Serwisie.

2. Celem skutecznego zapisu na Newsletter i korzystania z usługi Newsletter Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu i/lub w wiadomościach elektronicznych, które zostaną do niego wysłane na podany adres e-mail.

3. Celem Zamówienia usługi Newsletter konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

 • imienia,
 • adresu e-mail,

i zaznaczenie odpowiednich zgód:

 • akceptacja Regulaminu Newslettera i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkboxa). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia na usługę Newsletter.

4. Wysłanie przez Użytkownika w ten sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zamówienia usługi Newsletter zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Dostarczenie usługi Newsletter i/lub Treści cyfrowych w ramach tej usługi odbywa się w zamian za płatność danymi osobowymi wymaganymi w procesie składania Zamówienia na Usługę Newsletter i wymaga pozostawienia zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych (z zastrzeżeniem punktu 13).

6. W celu dodania swojego adresu e-mail do bazy subskrybentów Użytkownik musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera.

7. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i cookies Usługodawcy oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności drogą mailową, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8. Poprzez zapis na Newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

9. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Usługodawcę lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

10. Usługa Newsletter jest dostarczana przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zaprzestania realizacji Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Po wycofaniu zgody dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez Newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11. Dostarczenie Newslettera może zostać zaprzestane w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego Newslettera). W takim przypadku Usługodawca usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki Newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Usługodawcy, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Usługodawcą w inny, wybrany w tym celu sposób.

12. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

13. Alternatywa dla płatności danymi osobowymi: jeśli Użytkownik nie chce zapisywać się na Newsletter ani udzielać zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych, ale chciałby otrzymać dostęp do oferowanych w nim Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych (lead magnetów, prezentów itp.), ma możliwość ich odpłatnego zamówienia. Skutkować będzie to koniecznością zapłaty ceny każdorazowo wynoszącej 100 zł brutto. W celu złożenia odpłatnego zamówienia na Treści i Usługi cyfrowe dostępne w ramach Newslettera Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą na następujący adres e-mail: kontakt@e-tworca.pl i postępować według dalszych wskazówek udzielonych przez Usługodawcę. Proces zakupu wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu i realizowany jest zgodnie z jego postanowieniami i procedurami dotyczącymi Sklepu.

14. Usługodawca może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na promocji i reklamie usług, kierowany do osób zapisanych na Newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Usługodawcę lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Usługodawcy, pod warunkiem, że Użytkownicy Newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) – posiadają tam założony profil. Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza Użytkowników). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook (Meta Platform) pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Usługodawca zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

16. Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w ramach Newslettera

1. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi usługę Newsletter niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Usługi Newsletter. Przede wszystkim usługa Newsletter może być dostarczana cyklicznie.

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Użytkownik lub takie urządzenie uzyskali do niej dostęp.

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu uzyskali do niej dostęp.

4. W przypadku, gdy Użytkownik poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Usługi Newsletter. Zalecane jest, aby skontaktował się z Usługodawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczenia Usługi Newsletter.

5. Usługodawca informuje, że Newsletter może wpadać do folderu „spam” czy „inne” lub tym podobne. Usługodawca nie ma na to żadnego wpływu. Użytkownik powinien podjąć działania zmierzające do oznaczenia Usługodawcy jako zaufanego odbiorcy i dodania go do skrzynki odbiorczej, co może wesprzeć dostarczalność Newslettera do skrzynki odbiorczej. Użytkownik powinien skontaktować się ze specjalistą IT, który pomoże mu odpowiednio skonfigurować skrzynkę e-mail.

6. Usługodawca wykonuje Usługę Newsletter, w tym dostarcza Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zgodne z jego stanem wiedzy i doświadczeniem aktualne na dzień ich sporządzenia.

17. Procedura reklamacji dotycząca usługi Newsletter

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Usługa Newsletter, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Użytkownik mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Użytkownika.

3. Jeżeli usługa Newsletter, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie lub w opisie danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo gdy Użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Newslettera, w tym Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.

5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, co najmniej adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.

6. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail kontakt@e-tworca.pl.

7. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

8. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem.

18. Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

1. Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę dostępne w Sklepie, Usługa Newsletter, a w szczególności Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe świadczone przez Usługodawcę w jej ramach, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy/Usługodawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu lub Usługi Newsletter, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

2. W przypadku zamiaru wykorzystania Newslettera, Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

3. Klient na prośbę sprzedawcy może wyrazić zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.

4. Sprzedawca/Usługodawca udziela Klientowi/Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Newslettera, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient/Użytkownik w ramach Umowy i Usługi Newsletter upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 • Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf., jeśli wynika to ze specyfiki Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,
 • Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.

5. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej, zostaje udzielona licencja bezterminowa. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywanej przez Użytkownika (w przypadku usługi odpłatnej) albo jest nieodpłatne (w przypadku podania danych osobowych w zamian za realizację usługi Newsletter). 

6. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Newslettera, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy/Usługodawcy: 

 • udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim, 
 • publikowanie, niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

7. Klient/Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Newsletter, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały ujawnione osobom niepowołanym/trzecim. 

8. Sprzedawca/Usługodawca informuje niniejszym Klienta/Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę/Usługodawcę w ramach Newslettera oraz na Stronie stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca/Usługodawca może także domagać się stosownego odszkodowania czy zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Sprzedawca/Usługodawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, w tym dostarczanych w ramach Newslettera, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

19. Dane osobowe i pliki cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Klienta/Użytkownika jest Kamila Jaworowicz PRZESKŁADNIA, pod adresem ul. Koszykarska 31/52 30-717 Kraków, NIP: 5993213174, REGON: 368917035, zwana w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz się skontaktować z Administratorem mailowo pod adresem kontakt@e-tworca.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie oraz w formularzach Usługi Newsletter będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy).

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu wysyłki Newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy, Usługi Newsletter oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub realizacja Usługi Newsletter będą niemożliwe.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy lub Usługi Newsletter, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Klient zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6. Dane osobowe Klienta/Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelaria prawnej, podwykonawcy i zleceniobiorcy, zaangażowani w prace Sklepu internetowego lub wysyłkę Newslettera.

7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google itp., dane Klienta/Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • lub tym, na przekazywanie danych osobowych którym Klient wyraził zgodę.

8. Klient/Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Klient/Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Klienta/Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi/Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca/Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep i Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://e-tworca.pl/polityka-prywatnosci/

20. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca/Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub o dostarczenie Usługi Newsletter na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument/Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument/Użytkownik ma możliwość m.in.:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument/Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

6. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

21. Opinie znajdujące się na stronie

1. W ramach Sklepu prezentowanie mogą być wybrane opinie klientów Sklepu i/lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy.

2. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w opisach Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, na stronie głównej oraz na stronach sprzedażowych/reklamowych poszczególnych produktów i usług. Opinie mogą być prezentowane w formie pisemnej z wizerunkiem i danymi Klienta.

3. Każdy klient Sklepu ma możliwość wyrażenia opinii o zakupionych Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych drogą mailową na adres kontakt@e-tworca.pl lub za pośrednictwem komentarzy oraz form komunikacji w mediach społecznościowych. Nie jest to jednoznaczne z ich opublikowaniem na stronach Sklepu – sprzedawca każdorazowo prosi Klienta o pozwolenie na wykorzystanie opinii na stronach Sklepu oraz w celach marketingowych.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów.

5. Opinie prezentowane w ramach Sklepu są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten sposób, że każdorazowo Sprzedawca sprawdza, czy osoba wyrażająca opinię jest Klientem Sklepu i rzeczywiście korzystała z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, o których wyraża opinię. Przed publikacją opinii na stronie lub w celach marketingowych, Sprzedawca prosi Klienta o udzielenie zgody na wykorzystanie opinii.

6. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Sklepu. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.

7. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych ani sponsorowanych. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie.

22. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy, Usługa Newsletter oraz inne świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostarczania usługi, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu w Sklepie, zmiany stylistyczne czy korekcyjne niewpływające merytorycznie na kształt regulaminu i uprawnienia, czy obowiązki Użytkownika/Klienta. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem, który jest konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

23. Formularze do pobrania

Formularz odstąpienia od umowy:

Formularz reklamacji z powodu niezgodności z umową:

Formularz zgłoszenia niedozwolonych treści publikowanych przez Użytkowników:

Data publikacji Regulaminu: 15.07.2023

Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2024

Niniejszy Regulamin został sporządzony na wzorze legalnie zakupionym od prawnika na stronie legalnybiznesonline.pl. Nie kopiuj go ani w całości, ani we fragmentach, gdyż naruszysz prawa autorskie. Postaraj się o własną legalną licencję.

My działamy legalnie, bo dbamy o naszych klientów, swój wizerunek i najwyższą jakość tego, co świadczymy dla Ciebie! Polecamy takie działanie!